Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Dk-design s.r.o.
Magurská 23
080 01 Prešov
IČO:36 514 209
IČ DPH:SK2022140593
Zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu PO, oddíl: Sro vložka 17127/P
e-mail: info@levne-skrine.cz
tel. č.: +421 907 956 333

Jakožto Provozovatel informačního systému zveřejňuje za účelem dodržování spravedlnosti a transparentnosti vůči dotčeným osobám toto prohlášení o ochraně osobních údajů pod názvem

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu článku 13 a příslušných recitálů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Rozsah zpracování osobních údajů a informací o dotyčné osob

Provozovatel zpracovává následující osobní údaje svých klientů, resp. potenciálních klientů:

 • identifikační údaje zákazníka (zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo místa podnikání, popř. IČO, DIČ, DIČ),
 • informace o dodávaných výrobcích a službách,
 • adresa pro doručení,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení.

 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem jsou důvody, pro které se zpracovávají osobní údaje dotčených osob (klientů, potenciálních klientů) v našich informačních systémech na přesně určených právních základech. Účely jsou konkrétně určeny, výslovně uvedené a oprávněné, přičemž při zpracování osobních údajů dotčených osob dodržujeme zásadu legality podle článku 6 a 9 Nařízení.

EKONOMICKO-ÚČETNÍ AGENDA
Účel zpracování osobních údajůÚčelem zpracování osobních údajů je zpracování objednávek, došlých faktur a fakturace odběratelům, styk s bankou, vedení pokladny, zajišťování hotovostních příjmů a výdajů, skladové hospodářství, evidence investičního majetku (včetně automatického odpisování) a drobného majetku, vedení jednoduchého / podvojného účetnictví organizace
Právní základZákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 145/1995 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 152/1994 Sb. o sociálním fondu a o změně zákona č. 286/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 311/2001 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 400/2009 Sb. o státní službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 583/2004 Sb. finanční nařízení o územní samosprávy a o změně některých zákonů.
Lhůty pro vymazání os. údajů10 let po skončení smluvního vztahu z důvodu evidence v rámci účetní agendy

 

EVIDENCE KLIENTŮ, POTENCIÁLNÍCH KLIENTŮ
Účel zpracování osobních údajůSplnění smluvní povinnosti – doručení zboží zákazníkovi
Právní základSmlouva mezi Provozovatelem a dotyčnou osobou
Lhůty pro vymazání os. údajů10 let po skončení smluvního vztahu z důvodu evidence v rámci účetní agendy

 

MARKETING
Účel spracúvania osobných údajovZasílání informací o produktech a zboží Provozovatele
Právní základsouhlas
Lhůty pro vymazání os. údajůVaše údaje budou uloženy, dokud se neodhlásíte z odběru novinek

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, zpracovávají naši zaměstnanci. Tyto informace se nacházejí na serverech v rámci Evropské unie (Bratislava). Žádné třetí strany nemají přístup k vašim osobním údajům, pokud jim to zákon neumožňuje. Při poskytování služeb nám pomáhají zprostředkovatelé, jejichž činnost je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Provozovatel osobní údaje dotčených osob poskytuje následujícím kategoriím příjemců:

 • zprostředkovatel na zpracovávání účetních služeb,
 • zprostředkovatel na zpracování personalistiky,
 • zprostředkovatel na správu a údržbu informačního systému a poskytovatel IT podpory,
 • poskytovatel doručovacích služeb,
 • auditorská společnost provádějící audit pro Provozovatele,
 • daňový úřad,
 • soud, exekutor,
 • jiné orgány veřejné moci podle příslušných právních předpisů, pokud to vyžaduje zvláštní právní úprava.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Jsme povinni uchovávat základní osobní údaje dotčených osob (jméno, adresa, kontaktní údaje) minimálně po dobu, kterou vyžaduje příslušný zvláštní předpis. Po jeho vypršení budou údaje odstraněny. Pokud takový zvláštní předpis neexistuje, doba uchovávání vyplývá z archivačního řádu Provozovatele. Vaše informace, které používáme na marketingové účely, se uchovávají u nás, dokud nám neoznámíte, že tyto informace již nechcete dostávat.

 

Práva Dotyčné osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dotčené osoby, o nichž jsou zpracovávány osobní údaje v našich informačních systémech pro konkrétní vymezené účely, si můžou uplatnit písemně nebo elektronicky následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: jde o právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají vaše osobní údaje jako i právo získat přístup k těmto údajům, a to v rozsahu účelů a doby zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, okruhu příjemců, o postupu v každém automatickém zpracování, případně o následcích takového zpracování. Jako provozovatel máme právo použít všechna vhodná opatření k ověření totožnosti dotyčné osoby, která žádá o přístup k údajům, zejména v souvislosti s online službami a identifikátory (článek 15, recitál 63, 64 nařízení).
 • Právo na opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů (článek 16, recitál 65 nařízení).
 • Právo na výmaz –⁠zapomnění těch osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a zpracovávány, při odvolání souhlasu, na jehož základě se zpracovávání provádí, při nezákonném zpracování; pokud se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou informační společnosti (při dětech), a to za naplnění podmínek uvedených v článku 17, recitál 65, 66 nařízení.
 • Právo na omezení zpracování lze uplatnit, pokud dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů a ostatních náležitostí ve smyslu článku 18, recitálu 67 nařízení, a to formou dočasného přesunutí vybraných osobních údajů do jiného systému zpracovávání, zamezení přístupu uživatelů k vybraných osobním údajům nebo dočasné odstranění zpracování.
 • Právo na přenosnost osobních údajů je právo vámi poskytnuté osobní údaje do našich informačních systémů na základě souhlasu nebo plnění smlouvy přenést k dalšímu provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné i za naplnění podmínek článku 20, recitálu 68 nařízení, pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky. Uplatňováním tohoto práva není dotčen článek 17 nařízení. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené nám jako provozovateli.
 • Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte jako dotčená osoba právo podat ve smyslu článku 77 nařízení stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s nařízením nebo zákonem o ochraně osobních údajů.

Jako dotčená osoba máte také právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se konkrétní situace proti zpracovávání Vašich osobních údajů, také pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme jako provozovatel nebo třetí strana (kromě zpracování prováděném orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů), s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují Vaše zájmy nebo základní práva a svobody jako dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě).

 

Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti nebo mailem na adresu Provozovatele. Pokud nebudete chtít dostávat informační emaily od Provozovatele nebo jeho partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v patě každého emailu.

 

Přeshraniční přenos osobních údajů

Provozovatel nebude osobní údaje dotčených osob přenášet do zemí mimo Evropskou unii.

 

Provozovatel nebude osobní údaje Dotčených osob přenášet do zemí mimo Evropskou unii.

Dk-design s.r.o. přijal jako provozovatel informačního systému všechny přiměřené personální, organizační a technická opatření za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů s cílem v co největší míře snížit riziko jejich zneužití, úniku a podobně. Ve smyslu naší povinnosti vyplývající z článku 34 Nařízení Vám jako dotčeným osobám oznamujeme, že pokud nastane situace, že jako provozovatel porušíme ochranu Vašich osobních údajů způsobem, kterým pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme.

UPOZORNĚNÍ: z důvodu dodržování zásady minimalizace jsou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje nezbytnou zákonnou nebo smluvní požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování. Neposkytnutí povinných údajů nezbytných pro uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

Dotčené osoby mají možnost informovat se o zpracování jejich osobních údajů předtím, než jejich Provozovatel začne zpracovávat.

Cílem a snahou Provozovatele je, aby dotčené osoby byly jednoduchým způsobem informovány o zpracování jejich osobních údajů ze strany Provozovatele a aby znali svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s ochranou vašich osobních údajů – včetně uplatnění vašich práv ve smyslu nařízení a zákona o ochraně osobních údajů vás prosíme abyste nás kontaktovali:

Kontaktní údaje:
emailová adresa: info@levne-skrine.cz nebo číslo +421/0907 956 333